Për te vlerësuar nëse sistemet e juaja janë duke operuar ne mënyrën e duhur, si dhe duke përmbushur nevojat e

Është nje kornize pune qendrore për te mundësuar sigurinë e duhur të informatave të organizatës. Përmban ne vete politika, procedura,

Me hyrjen në fuqi të Rregullores Evropiane të Mbrojtjes së të Dhënave (General Data Protection Regulation – GDPR), të gjitha

Ofrojmë trajnime të ndryshme, te cilat ndërlidhen me fushat eAuditimit te TI-sëSigurisë KibernetikeMenaxhimit të shërbimeve te TI-sëQeverisjes së TI-sëMenaxhimit të

Siguria Kibernetike përbehet nga teknologjitë, proceset dhe kontrollet te cilat janë dizajnuar për te mbrojtur sistemet, rrjetet dhe te dhënat

Rreziku i TI-së është rreziku i biznesit në mënyrë specifike, rreziku i biznesit lidhur me përdorimin, pronësinë, operimin, përfshirjen, ndikimin