CyberSecurity

CyberSecurity

SERVICE OVERVIEW

Siguria Kibernetike përbehet nga teknologjitë, proceset dhe kontrollet te cilat janë dizajnuar për te mbrojtur sistemet, rrjetet dhe te dhënat nga sulmet kibernetike. Zbatimi efektiv i sigurisë kibernetike zvogëlon rrezikun e këtyre sulmeve dhe ofron mbrojtje organizatës dhe individëve nga shfrytëzimi i paautorizuar i sistemeve, rrjetave dhe teknologjive te tyre.

Krimet kibernetike mund te prishin dhe shkaktojnë dëme te konsiderueshme financiare, por edhe te zbehin dukshëm reputacionin e organizatës. Ne rast te një sulmi kibernetikë ndaj jush, përveç dëmeve te shkaktuara financiare dhe humbjes se reputacionit, ju mund edhe te përballeni me gjoba gjyqësore apo te rregullatorëve, si dhe do te paguani kostot e rehabilitimit dhe rikthimit ne operim te mirëfillte te veprimtarisë suaj.

Disa Artikuj