Information Security Management System

Information Security Management System

SERVICE OVERVIEW

Është nje kornize pune qendrore për te mundësuar sigurinë e duhur të informatave të organizatës. Përmban ne vete politika, procedura, si dhe kontrollet e nevojshme teknike dhe fizike për te mundësuar konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e të dhënave informative. Po ashtu përmban kontrollet e duhura qe duhet aplikuar për te trajtuar rreziqet e mundshme qe mund te paraqiten nga njerëzit, resurset, asetet dhe proceset. Një kornize pune e cila ju mundëson vendimmarrjen e duhur lidhur me rreziqet specifike te ambientit tuaj unik te punës.

Po ashtu mundëson adaptimin e vazhdueshëm ndaj ndryshimeve.

ISMS nuk është një funksion i TI, është një proces për menaxhimin e biznesit.

disa artikuj

Roli i Auditimit të TI-së

Roli i Auditimit të TI-së

Roli i auditimit të TI-së është të japë një opinion mbi kontrollet që janë në vend për të siguruar konfidencialitet, integritet…
Kriteret e kontrollit që duhet arritur!

Kriteret e kontrollit që duhet arritur!

Për të arritur objektivat e biznesit, informacioni duhet të plotësojë disa kritere të kontrollit, të cilat  përshkruhen si kërkesa të…
Siguria Kibernetike

Siguria Kibernetike

E-commerce sites have taken retail online and with such its audience. Once representatives used to be able to physically approach…
Çfarë është një kontroll apo një kontroll i brendshëm

Çfarë është një kontroll apo një kontroll i brendshëm

Kontrollet e brendshme zakonisht përbëhen nga politikat, procedurat, praktikat dhe strukturat organizative të cilat zbatohen për të zvogëluar rreziqet ndaj…