Kriteret e kontrollit që duhet arritur!

947
Kriteret e kontrollit që duhet arritur!

Për të arritur objektivat e biznesit, informacioni duhet të plotësojë disa kritere të kontrollit, të cilat  përshkruhen si kërkesa të biznesit të aplikueshme për informacion.

Keto kritere shpesh cilesohen edhe si qellimet te cilat organizata duhet synuar qe te arrij.

Janë përcaktuar shtatë kriteret e mëposhtme të informacionit:

  • Merret me informacionet që janë relevante dhe të rëndësishme për procesin e biznesit, si dhe duke u dorëzuar në kohën e duhur, të saktë, të qëndrueshme dhe në mënyrë të përdorshme
  • Kontrollon dhënien e informacionit përmes përdorimit optimal (më produktiv dhe ekonomik) të burimeve
  • Kontrollon mbrojtjen e informacionit të ndjeshëm nga zbulimi i paautorizuar
  • Zbulon saktësinë dhe plotësinë e informacionit, si dhe vlefshmërinë e saj në përputhje me grupin e vlerave dhe pritshmërive të biznesit
  • Korrespondon me informatat që janë në dispozicion kur kërkohet nga procesi i biznesit, dhe kështu ka të bëjë edhe me ruajtjen e burimeve
  • Merret me respektimin e atyre ligjeve, rregulloreve dhe marrëveshjeve kontraktuale në të cilat është subjekt i procesit të biznesit, pra kriteret e vendosura jashtë biznesit
  • Duke dhënë informacion për t’i raportuar organeve rregullatore në lidhje me pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret
54321
(0 votes. Average 0 of 5)