Zbatimi i Rregullores GDPR - Raport Hulumtues

1345

Mala ACG e përkrahur nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, ka realizuar këtë hulumtim i cili ka të bëjë me paraqitjen e gjendjes së zbatimit dhe gatishmërisë për pajtueshmëri me GDPR nga kompanitë vendore.

Arritja dhe mbajtja e pajtueshmërisë së GDPR është një iniciativë e ndërlikuar dhe e kushtueshme për kompanitë e të gjitha madhësive, përgjatë gjithë shtrirjes gjeografike apo industriale.
Përderisa vetëm një përqindje e vogël (8%) ka deklaruar se është në pajtueshmëri me GDPR, pjesa tjetër beson se do arrijë ketë në një periudhe kohore prej më shumë se 1 viti.
Me ane te kësaj ankete kemi vërejtur se nevojitet informim më i gjere i publikut lidhur me rëndësinë e zbatimit të GDPR-së, fushëveprimin e saj, si dhe ndëshkimet e mundshme në rast të mos pajtueshmërisë apo shkeljes së të drejtave të qytetarëve të BE-së, të cilëve u ofrohen shërbime apo produkte.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)