Për te vlerësuar nëse sistemet e juaja janë duke operuar ne mënyrën e duhur, si dhe duke përmbushur nevojat e

Është nje kornize pune qendrore për te mundësuar sigurinë e duhur të informatave të organizatës. Përmban ne vete politika, procedura,

Me hyrjen në fuqi të Rregullores Evropiane të Mbrojtjes së të Dhënave (General Data Protection Regulation – GDPR), të gjitha

Ofrojmë trajnime të ndryshme, te cilat ndërlidhen me fushat eAuditimit te TI-sëSigurisë KibernetikeMenaxhimit të shërbimeve te TI-sëQeverisjes së TI-sëMenaxhimit të

Siguria Kibernetike përbehet nga teknologjitë, proceset dhe kontrollet te cilat janë dizajnuar për te mbrojtur sistemet, rrjetet dhe te dhënat

IT risk is the business risk specifically, the business risk associated with the use, ownership, operation, involvement, influence, and adoption