IT Audit

IT Audit

SERVICE OVERVIEW

Për te vlerësuar nëse sistemet e juaja janë duke operuar ne mënyrën e duhur, si dhe duke përmbushur nevojat e organizatës suaj, ne mund te realizojmë auditime te tyre apo te ju ndihmojmë për përgatitje te sistemeve tuaja për auditim nga palët e jashtme.

Disa nga fushat ne te cilat realizojmë këto auditime janë:

Puna e jone e auditimit është ne harmoni te plote me standardet ndërkombëtare te auditimit te TI-se si dhe shfrytëzojmë praktikat dhe modelet e rekomanduara për realizimin e auditimeve.

disa artikuj