GDPR

GDPR

SERVICE OVERVIEW

Me hyrjen në fuqi të Rregullores Evropiane të Mbrojtjes së të Dhënave (General Data Protection Regulation – GDPR), të gjitha ndërmarrjet të cilat përpunojnë të dhëna personale të qytetareve te Bashkësisë Evropiane, janë te obliguara te zbatojnë rregulla specifike për te mundësuar mbrojtjen dhe përpunimin e duhur te këtyre te dhënave.

Për të qene ne pajtueshmëri me ketë rregullore, ne mund të ju ndihmojmë qe ju fillimisht të:

 1. Inventarizoni te gjitha te dhënat e juaja
  • Të gjitha mënyrat që mblidhni, ruani dhe shpërndani informacionet e personale dhe dokumentoni ato ne mënyrën e duhur.
 2. Realizoni vlerësimet e rrezikut
  • GDPR do të ndikojë në të gjitha aspektet e biznesit. Kryerja e vlerësimeve të rrezikut është thelbësore.
 3. Rishikimi i politikave dhe procedurave
  • Krijimi i kontrolleve të reja ndikon në politikat dhe procedurat aktuale. Prandaj duhet qe te  shqyrtoni politikat dhe procedurat e juaja
 4. Trajnimi i personelit
  • Personeli juaj duhet të jetë i trajnuar dhe aftësuar për trajtimin e te dhënave personale te qytetareve te BE-se, si dhe obligimet ligjore qe ndërlidhen me të
 5. Dokumentoni veprimet lidhur me GDPR
  • Përgatituni për auditim te pajtueshmërisë me GDPR duke dokumentuar te gjitha veprimet e duhura.

disa artikuj