Roli i Auditimit të TI-së

Roli i Auditimit të TI-së

Roli i auditimit të TI-së është të japë një opinion mbi kontrollet që janë në vend për të siguruar konfidencialitet, integritet dhe disponueshmëri për sistemet e TI-së të organizatës dhe të dhëna…

Kriteret e kontrollit që duhet arritur!

Kriteret e kontrollit që duhet arritur!

Për të arritur objektivat e biznesit, informacioni duhet të plotësojë disa kritere të kontrollit, të cilat  përshkruhen si kërkesa të biznesit të aplikueshme për informacion.Keto kritere shpesh cilesohen edhe si…

Siguria Kibernetike

Siguria Kibernetike

Çdo organizatë duhet të hartojë kontrolle specifike për rrezikun e organizatës dhe të sigurojë që proceset dhe njerëzit janë në vend për të menaxhuar vazhdimisht kontrollet. Çështjet e kontrollit zakonisht…