Për te vlerësuar nëse sistemet e juaja janë duke operuar ne mënyrën e duhur, si dhe duke përmbushur nevojat e

Siguria Kibernetike përbehet nga teknologjitë, proceset dhe kontrollet te cilat janë dizajnuar për te mbrojtur sistemet, rrjetet dhe te dhënat

IT risk is the business risk specifically, the business risk associated with the use, ownership, operation, involvement, influence, and adoption